Categoriearchief: New Zealand 2008-2009

Introduction / Introductie

In November 2008 I go for 3 months to New Zealand. After my precious trip to that country, I really wanted to go back, but this time not with a group travel and for a longer period. Group travels are often nice, but then I miss the contact with the local population and you committed to the trip and/or the majority of the group. Besides that, the 3 weeks I had the previous time were not enough to get a good impression of the country.

The past years I have been more and more on vacation by bike, and I like it very much. You are all day outside, you can in fact come everywhere and you have a lot of contact with other people. Both on the road and in the evenings on the campsites.

This year I am going to combine these two things: A biking holiday and New Zealand. I want to visit both islands, but don"t have a fixed plan yet which route I"m (about) going to bike.

In this journal you read all about this trip.

Introductie

In november 2008 ga ik voor 3 maanden naar Nieuw-Zeeland toe. Na mijn vorige reis naar het land wilde ik er graag naar teruggaan, maar nu niet met een groepsreis en voor langere tijd. Groepsreizen zijn vaak er leuk en gezellig, maar ik mis dan wel het contact met de lokale bevolking en je blijft toch gebonden aan de reis en/of de meerderheid van de groep. Daarnaast waren de 3 weken de vorige keer eigenlijk niet voldoende om het land goed te leren kennen.

Afgelopen jaren ben ik steeds vaker op de fiets op vakantie gegaan, en dat bevalt me erg goed. Je bent de hele dag buiten, je kan eigenlijk overal komen en je hebt veel contact met andere mensen. Dat zowel onderweg als 's avonds op campings.

Dit jaar ga ik deze twee dingen combineren: Een fietsvakantie en Nieuw-Zeeland. Ik wil beide eilanden gaan bezoeken, maar heb nog geen echt plan welke route ik (ongeveer) ga fietsen.

In dit verslag lees je alles over deze reis.

Preperations / Voorbereidingen

Of course things have to be prepared for the trip. However, I want to keep this as minimal as possible, to have as much freedom as possible on my trip.

What I already arranged is the flight and a hostel for the first nights in Auckland. I have booked the flight via the Fietsvakantiewinkel. I fly with Malaysia Airlines, and by booking the flight via the Fietsvakantiewinkel, I have can take 5 kg extra luggage with me. Originally I wanted to book a "opstappertje", so I have a hotel for the first night, but unfortunately the hotel that was qualified for that did not participate. Normally the Fietsvakantiewinkel does not arrange flight without accommodation, but luckily, this time they wanted to make an exception.

I expect however, that the 35 kg luggage limit that I have will not be enough. My bike weighs 17,5 kg, the box in which it is forced to be packed about 7 kg. So I have only 11 kg left for the rest of the luggage, like my saddlebags, tent, sleeping bag, sleeping mat and clothing. That will be puzzling what to take with me and what to buy on site.

For the first nights in Auckland I have booked the hostel City Garden Lodge, just next to the centre.

Update on Sat, November 15.

All is packed, and I managed (almost on the gram exactly) to stay below the maximum weight. The tickets came on Wednesday by post, so I"m completely ready for the trip. Thursday I said good-bye at Graydon, where I have been working for the last one and a half year. I have got a voucher to go Zorben, rolling down the hill in a big ball, from my colleagues. Just wait for the pictures…

Sunday afternoon 12:00 exactly I leave. The first flight goes to Kuala Lumpur, where I arrive in the morning. Late that evening I fly to Auckland, where, if everything goes well, I will land on Tuesday about 12:00 in the afternoon (local time).

Voorbereidingen

Natuurlijk moet er het een en ander voorbereid worden voor de reis. Ik wil dit echter zo minimaal mogelijk houden om onderweg zoveel mogelijk vrijheid te hebben.

Wat ik al wel heb geregeld is de vlucht en een hostel voor de eerste nachten in Auckland. De vlucht heb ik geboekt via de Fietsvakantiewinkel. Ik vlieg met Malaysia Airlines, en door de vlucht via de Fietsvakantiewinkel te boeken heb ik 5 kg extra bagageruimte. Eigenlijk wilde ik een "opstappertje" boeken, zodat ik voor de eerste nacht een hotel heb, maar helaas werkte het hotel dat daarvoor in aanmerking kwam niet mee. Normaal gesproken regelt de Fietsvakantiewinkel geen losse vluchten, maar gelukkig wilden ze voor deze keer een uitzondering maken.

Ik verwacht trouwens dat ik aan de 35 kg bagagelimiet die ik heb niet genoeg zal hebben. Mijn fiets weegt 17,5 kg, de doos waar deze verplicht in verpakt moet worden zo'n 7 kg. Dan heb ik dus nog maar ongeveer 11 kg over voor de rest van de bagage als mijn fietstassen, tent, slaapzak, slaapmatje en kleding. Dat wordt dus nog puzzelen wat ik mee zal nemen en wat ik ter plekke ga kopen.

Voor de eerste nachten in Auckland heb ik het hostel City Garden Lodge geboekt, net buiten het centrum.

Update op zaterdag 15 november:

Alles is gepakt, en het is me (bijna op de gram precies) gelukt om binnen het maximum gewicht te blijven. De tickets zijn woensdag met de post gekomen, dus ik ben helemaal klaar voor de reis. Donderdag nam ik afscheid bij Graydon, waar ik afgelopen anderhalf jaar heb gewerkt. Van mijn collega's kreeg ik een bon cadeau om te gaan Zorben, in een grote bal van een heuvel afrollen. Wacht de foto's maar af…

Zondagmiddag om 12:00 precies vertrek ik, de eerste vlucht gaat naar Kuala Lumpur waar 's ochtends aankom. Laat in de avond vlieg ik dan door naar Auckland, waar ik als alles goed gaat dinsdag rond 12:00 in de middag (lokale tijd) land.

The first days / de eerste dagen

First of all, from now on this journal will be in English, so that people I meet during this trip can read it.
Monday November 17 – Wednesday November 19

The flight from Schiphol to Kuala Lumpur (Malaysia) was very smooth and almost undelayed, and so was the second flight to Auckland. When I arrived at Kuala Lumpur Airport, I took the shuttlebus to the hotel where I had a day room. I can tell one thing: The Malaysians drive like crazy people! A red light does not count for them, and why driving one the right side of the road if the other side is available to? Glad that I made it to the hotel and back to the airport with (almost) no accidents.

After the second flight, I arrived in Auckland (New Zealand). The immigration officer checked my tent and bike. and it was no suprise to me that it was all clean enough. After assembling the bike, I found out that I had a flat back tire. It took a while to find the replacement tube, but fortunately that was the only problem. The rest of the bike was not damaged at all. I was to tired to bike to the hostel, so I took a shuttle bus. After some shopping for the next days breakfast, showergel and a take-away meal, I felt really, really tired.

The next day I went to the supermarket and the outdoorshop for the stuff that I need during my trip. After that, I visited the center of the city. Originally I would stay at the hostel till Fri, but I changed my booking; I will leave tomorrow (Thursday). I do not know what I have to do another day in Auckland. All my bags are organised, I've bought everything that I need (at least, I hope). Let go and ride the bike!

De eerste dagen
maandag 17 november – woensdag 19 november

De vlucht van Schiphol naar Kuala Lumpur (Maleisië) verliep erg soepel en bijna zonder vertraging, en hetzelfde geldt voor de tweede vlucht naar Auckland. Nadat ik in Kuala Lumpur aankwam nam ik de shuttlebus naar het hotel waar ik een dagkamer had. Ik kan één ding zeggen: De Maleisiërs rijden als gekken! Een rood licht geldt niet voor ze, en waarom aan de juiste kant van de weg rijden als de andere kant ook beschikbaar is? Ik ben blij dat ik het gehaald heb naar het hotel en terug naar het vliegveld (bijna) zonder ongelukken.

Na de tweede vlucht kwam ik aan in Auckland (Nieuw Zeeland). De "immigration officer" controleerde mijn tent en fiets, en het was geen verrassing voor me dat alles schoon genoeg was. Nadat ik mijn fiets in elkaar had gezet kwam ik erachter dat ik een lekke achterband had. Het duurde een tijdje voordat ik de reserve band had gevonden, maar gelukkig was dat het enige probleem. Mijn fiets was verder nergens beschadigd. Ik was te moe om naar het hostel te fietsen, dus nam ik een shuttle bus. Na wat boodschappen voor de volgende dagen te hebben gedaan, ontbijt, douche-gel en een meeneem maaltijd, voelde ik me echt, echt moe.

De volgende dag ging ik naar de supermarkt en de outdoorshop voor de spullen die ik tijdens mijn reis nodig heb. Daarna bezocht ik het centrum van de stad. Oorspronkelijk wilde ik tot vrijdag in het hostel blijven, maar ik heb mijn boeking veranderd; ik vertrek morgen (donderdag). Ik weet niet wat ik nog een dag in Auckland moet doen. Al mijn tassen zijn gepakt, ik heb alles gekocht dat ik nodig heb (tenminste, dat hoop ik). Vooruit en stap op de fiets!

Biking along the shore / Fietsend langs de kust

Thursday November 20 – Friday November 21

Finally, I'm on my way. On Thu, it took about 30 km to leave Auckland. But, having that done, I reached the beautifull backcountry of New Zealand. Although I followed the shore as much as possible, there were some pretty steep hills, up to 15%. It seems that I have to get used to biking hills again.

After 95 km (which was too far for the first day), I camped at Tapapakanga RP. There was a really nice view over the bay, but I was too tired to fully notice it. I just went to sleep at 20:00, and slept till 8:00. The next day I cycled along the shore of the Firth Of Thames.
Fietsend langs de kust.
Donderdag 20 november – vrijdag 21 november

Eindelijk, ik ben onderweg. Donderdag kostte het ongeveer 30 km om Auckland uit te komen. Maar daarna kwam ik in het prachtige achterland van Nieuw Zeeland. Alhoewel ik zoveel mogelijk de kust volgde waren er een paar flink steile heuvels, tot 15%. Het lijkt erop of ik er weer aan moet wennen in de heuvels te fietsen.

Na 95 km (wat te ver was voor de eerste dag) kampeerde ik bij Tapapakanga RP. Daar was een prachtig uitzicht over de baai, maar ik was te moe om het echt tot me door te laten dringen. Ik ging al om 20:00 naar bed en sliep tot 8:00. De volgende dag fietste ik langs de kust van de Firth Of Thames.

A new start / Een nieuw begin

Saturday November 22

It was a hard decision, but I think it's better this way. On Sun, I will take a ferry back to Auckland. There, I will rent a car for the next part of the trip. New Zealand by bike is just to difficult. The roads are either flat, or have a 10 – 15% incline; nothing is in between. Besides that, something worse is happening: My rear wheel is breaking. There are some bursts between the spokes, and they are getting bigger.

Today I hade a very hard ride to Coromandel. It took only about 45 km, but most parts of it had inclines of 15%. I arrived at Coromandel at lunchtime. I wanted to go for another 20 km, but I couldn't get up the first mountain. That was the moment I made the decision to start over. I think it's a good decision, because this way it does not feel like a holiday. When I reach a camp site, even it is only 15:00, I was too tired to do some sightseeing or hiking.

When I've got my car, I will keep my bike with me in its trunk (I hope it will fit) for daytrips. All together, this means I've got a second chance to go up north.

After everything was arranged and booked, I made a nice hike and bought some food for tonight: A can of spaghetti, some wine and a yoghurt. This is holiday again.

Een nieuw begin.
zaterdag 22 november

Het was een moeilijke beslissing, maar ik denk dat dit het beste is. Op zondag zal ik de boot terug naar Auckland nemen. Daar zal ik een auto huren voor de rest van de reis. Nieuw Zeeand per fiets is gewoon te zwaar. De wegen zijn of vlak, of hebben een helling van 10 tot 15%; er is niets tussenin. Behalve dat gebeurt er iets ergs: Mijn achterwiel begint te breken. Er zitten wat scheurtjes tussen de spaken, en ze worden groter.

Vandaag had ik een heel zware tocht naar Coromandel. Het was ongeveer maar 45 km, maar sommige delen hadden hellingen van 15%. Ik kwam tegen lunchtijd in Coromandel aan. Ik wilde nog zo'n 20 km, maar ik kwam de eerste berg niet op. Dat was het moment waarop ik de beslissing nam opnieuw te starten. Ik denk dat het een juiste beslissing is, want op deze manier voelt het niet aan als een vakantie. Toen ik op de camping aankwam, al was het pas 15:00, was ik te moe om wat te bekijken of te wandelen.

Als ik m'n auto heb neem ik m'n fiets mee in de achterbak (ik hoop dat het past) voor dagtochten. Alles bij elkaar betekent dit dat ik een tweede kans heb om naar het noorden te gaan.

Nadat alles was geregeld en geboekt heb ik nog een mooie wandeling gemaakt en wat eten voor vanavond gekocht: een blik spaghetti, wat wijn en een yoghurt. Het is weer vakantie.

Back to Auckland / Terug naar Auckland

Sunday November 23

This morning, I had a nice breakfast in a restaurant in Coromandel. Since the ferry to Auckland left at 16:30, it was a rather lazy day. I did some shopping, updated my online journal, did a small hike and went of to the wharf. I arrived there way to early, but it was nice doing nothing and just looking at the sea and the fishing ships.

The ferry itself took about 2 hours to get to Auckland. Back in Auckland, I went back to the City Garden Lodge. Although there was no vacancy, I could pop up my tent in the garden.

Terug naar Auckland
zondag 23 november

Vanochtend had ik een lekker ontbijt in restaurant Coromandel. Daar de boot naar Auckland pas om 16:30 vertrok, was het een nogal luie dag. Ik heb wat inkopen gedaan, m"n online reisverslag bijgewerkt, een korte wandeling gemaakt en ben toen naar de kade gegaan. Ik kwam daar veel te vroeg aan, maar het was lekker om niets te doen en alleen naar de zee en de vissersboten te kijken.

De boottocht naar Auckland duurde ongeveer 2 uur. Terug in Auckland ging ik terug naar de City Garden Lodge. Alhoewel er geen plaats was, kon ik mijn tent in de tuin opzetten

Up to the Northlands / Op weg naar de Northlands

Monday November 24

In the morning, during rushhour, I picked up my car in the centre of Auckland. I got a free upgrade to a familycar, so my bike fitted in the trunk easely. I drove up to the Northlands. There were some rather steep roads without sholders, so I was happy I wasn't there by bike anymore. Besides that, it was raining all day long.

But, even with this wet and gray weather, it was a really nice drive. I did several small hikes, none of them took longer than about 1 1/2 hours. Especially the combined tracks to the Whangarei Falls and the Treetop Board Walk along some Kauri trees was very nice. Tomorrow, I will go to the Bay of Islands. I hope the weather will be better. I have heard several forecasts, some said it would be raining all week, others say it will be sunny…

Op weg naar de Northlands
maandag 24 november

"s Ochtends, tijdens de spits, heb ik m"n auto opgehaald in het centrum van Auckland. Ik kreeg zonder bijbetaling een stationcar, dus m"n fiets paste makkelijk in de bagageruimte. Ik reed naar de Northlands. Er waren een paar flinke steile wegen zonder bermen, dus ik was blij dat ik daar niet op de fiets was. Bovendien regende het de hele dag.

Maar zelfs met dit natte en grijze weer was het een erg mooie tocht. Ik heb een aantal korte wandelingen gemaakt, geen één duurde langer dan ongeveer 1½ uur. Speciaal de gecombineerde tochten naar de Whangarei Falls en de Treetop Board Walk langs een paar Kauri bomen was erg mooi. Morgen ga ik naar de Bay Of Islands. Ik hoop dat het weer beter zal zijn. Ik heb een paar weerberichten gehoord, sommige zeiden dat het de hele week zou gaan regenen, andere zeggen dat het zonnig zal zijn…

Bay Of Islands

Tuesday November 25

Today, it was only a small drive to the Bay Of Islands. I went to a campground in Waihia. After being settled, I assembled my bike and took the ferry to Russell. Russell. is to be said the first ensettlement of New Zealand by the Europeans, but a roadworker who I met yesterday said the first ensettlement was further up north. At Flagstaff Hill, there is a marking saying just something about that, so it can be the truth.

Anyway, I just had a very nice day in Russell, although once again I had bad luck with my bike. The plastic disk that protects the chain to hit the spokes is broken, making the chain to get stuck. Since this piece of plastic isn't really necassary, I cutted it away. I hope this is the last problem I will have with my bike; I already had 2 flat tires, some bursts in the rear wheel, a broken headlight holder and now this again.

After taking the ferry back to Waihia, I went to a restaurant for dinner. I had a delicious steak, some wine and a nice icecream afterwards. Oh, by the way, I'm happy the most positive weather forecast became reality: It was sunny and dry all day.

Bay Of Islands
dinsdag 25 november

Vandaag was het maar een korte rit naar de Bay Of Islands. Ik ging naar een camping in Waihia. Nadat ik m"n tent had opgezet, heb ik m"n fiets in elkaar gezet en nam de boot naar Russell. Russell zou volgens de verhalen de eerste nederzetting van de Europeanen in Nieuw Zeeland zijn, maar een wegwerker die ik gisteren ontmoette zei dat de eerste nederzetting meer naar het noorden lag. Op Flagstaff Hill is een markering waarop daar iets over wordt gezegd, dus het zou waar kunnen zijn.

Ik had in ieder geval een erg mooie dag in Russell, hoewel ik weer eens pech met mijn fiets had. De plastic schijf die moet voorkomen dat de ketting de spaken raakt is gebroken, waardoor de ketting vastloopt. Omdat dat stuk plastic niet echt nodig is, heb ik het weggesneden. Ik hoop dat dit het laatste probleem is dat ik met mijn fiets heb: ik had al 2 lekke banden, wat scheurtjes in de velg van mijn achterwiel, een gebroken houder van mijn voorlicht en nu dit weer.

Nadat ik de boot naar Waihia had genomen ben ik naar een restaurant gegaan voor m"n avondeten. Ik had een heerlijke biefstuk, wat wijn en een lekker ijsje toe. Oh, tussen twee haakjes, ik ben blij dat het meest positieve weerbericht is uitgekomen. Het was de hele dag zonnig en droog.

The huge Kauri trees / De gigantische Kauribomen

Wednesday November 26 – Thursday November 27

I decided to leave the eastcoast and head to the west. Over there, there are the gigantic Kauri trees. But, before I got there, I made a lunchstop in Oponomi. In that village is a statue of a dolphin that seems to be very civalized, called Ono.

The road in Waipoua Forest, the home of the Kauri trees, was really a nice one. I enjoyed driving here: No one else on the road, nice curves and trees everywhere you look. The several hikes to the trees through the forest were amazing; so were the huge trees. I couldn't get the trees completely on photo; they are just to huge.

Finally, I went to the DOC campground in Trounson Kauri Park. It was hard to find due to the lack of signs, by my GPS helped finding it. According to the Lonely Planet, this is one of the places where one has a rare change of seeing kiwis in wild. So, I made a walk in the forest in dark. I just ran into a guided tour that found a kiwi! Once again, there is no photo, it was too dark for that.

The next day, other campers said that I really had to see the Kauri museum in Matakohe, so I did. The museum was ofcourse about the trees, but also about timbering them and how people lived after settlement in New Zealand. Next to the museum were the old postoffice and primary school. At the end, the other campers were right about this, it was really worth the visit. The coffee and pastry in the cafe nextdoor was also very good by the way.

The rest of the day I did another few small hikes. One of them was climbing a steep rock in Tokatoka Scenic Reserve. I made it to the top where I had a nice view over the region.

I ended up in Parakai. The campground is next to the hotpools, and since I will stay here for two days, I will definitely visit them tomorrow, but before that I will try to find a internetcafe in Helensville, just next to Parakai.

De gigantische Kauribomen
woensdag 26 november – donderdag 27 november

Ik heb besloten de oostkust te verlaten en naar het westen te gaan. Daar zijn de gigantische Kauri bomen. Maar voordat ik daar aankwam had in een lunchpauze in Oponomi. In dat dorp is een standbeeld van een dolfijn die erg tam schijnt te zijn, Ono genaamd.

De weg in Waipoua Forest, de thuisbasis van de Kauri bomen, was erg mooi. Ik genoot ervan hier te rijden: Niemand anders op de weg, Mooie hellingen en dalen en bomen overal waar je keek. Ik kon de bomen niet volledig op de foto krijgen; ze zijn gewoon te groot.

Uiteindelijk ben ik naar de DOC camping in Trounson Kauri Park gegeaan. Het was moeilijk te vinden door het gebrek aan borden. Met behulp van mijn GPS heb ik het gevonden. Volgens Lonely Planet is dit één van de plaatsen waar je de zeldzame kans hebt om kiwi"s in het wild te zien. Dus ik maakte een wandeling in het donker in het het bos. Ik liep toevallig tegen een groep onder leiding van een gids aan, die een kiwi vond. Weer geen foto. Het was er te donker voor.

De volgende dag zeiden andere kampeerders dat ik echt het Kauri museum in Matakohe moest zien. Dus dat heb ik gedaan. Het museum ging natuurlijk over bomen maar ook over houtverwerking en hoe mensen leefden na hun vestiging in Nieuw Zeeland. Naast het museum waren het oude postkantoor en de basisschool. Uiteindelijk hadden de andere kampeerders gelijk, het was echt het bezoek waard. De koffie en het gebak in het cafe ernaast was trouwens ook erg goed.

De rest van de dag heb ik nog een paar korte wandelingen gemaakt. Eén ervan was een steile rots beklimmen in Tokatoka Scenic Reserve. Ik haalde het tot de top waar ik een mooi uitzicht over de omgeving had.

Ik stopte in Parakai. De camping ligt naast de warm water bronnen en omdat ik hier twee dagen zal blijven, zal ik ze morgen zeker bezoeken, maar daarvoor zal ik proberen een internet cafe in Helensville, net naast Parakai, te vinden.

Back to the Coromandel Peninsula

Friday November 28 – Sunday November 30

On Fri, the day started with rain, but at about 13:00, the clouds disappeared and the sun came through. As said, I didn't do that much today. At the pool I met Maarten and Mirthe, who just started a pushbike trip through New Zealand, and they are going to Asia afterwards. I wished them good luck.

The next day, it was a really nice day again. I left the Northlands and drove up to the Coromandel Peninsula again. Since I already did the west side of it by bike, this time I went to the east side of it. I drove up to Hotwater Beach, where according to the Lonely Planet, you can dig a hole in the sand to create your very own hotpool. Unfortunately, since it was a hot day in the weekend, the beach was that crowded dat there was no space left.

I left Hotwater Beach to go to the campground in Hahei, which was right beach too, and this beach was not that crowded. From the campground, there was a 1 1/2 hour walk to the Cathedral Cove, a limestone cove. It was a nice walk with, again, excellent views. Back at the campsite, I met my neighbours who invited me to join there barbecue. It was a nice evening with good meat and loads of wine.

On Sun, I left the Coromandel Peninsula for the last time and drove southward along the shore. Since it was a hot day again, I didn't want to drive too much and decided to camp in Katikati. Over there, they had a nice swimmingpool and some hot tubs. I was nice spending a day there, and another great thing was that they had a barbecue, in which I was invited again to!

Terug naar de Coromandel Peninsula
vrijdag 28 november – zondag 30 november

Op vrijdag begon de dag met regen, maar om ongeveer 13:00 verdwenen de wolken en kwam de zon door. Zoals gezegd, deed ik die dag niet veel. Bij het zwembad ontmoette ik Maarten en Mirthe, die net een fietstocht door Nieuw Zeeland waren begonnen, en ze gaan daarna naar Azië. Ik wenste ze geluk.

De volgende dag was het weer erg lekker. Ik verliet de Northlands en reed weer naar de Coromandel Peninsula. Omdat ik de westkant al per fiets deed, ging ik dit keer naar de oostkant ervan. Ik reed naar Hotwater Beach, waar je, volgens de Lonely Planet, een kuil in het zand kan graven om je eigen heetwater poel te maken. Jammergenoeg was het, omdat het een hete dag in het weekend was, zo vol op het strand dat er geen plek meer over was.

Ik verliet Hotwater Beach om naar de camping in Hahei te gaan, die ook direct aan het strand ligt, en dit strand was niet vol. Vanaf de camping was er een wandeling van 1½ uur naar de Cathedral Cove, een kalkstenen inham. Het was een mooie wandeling met, alweer, prachtige uitzichten. Terug op de camping ontmoette ik mijn buren die me uitnodigen voor de barbecue bij hen. Het was een leuke avond met goed vlees en ladingen wijn.

Op zondag verliet ik de Coromandel Peninsula voor de laatste keer en reed langs de kust naar het zuiden. Omdat het weer een hete dag was had ik geen zin om te veel te rijden en besloot te kamperen in Katikati. Daar hadden ze een mooi zwembad en een paar heetwater baden. Het was lekker om hier een dag door te brengen, en een ander voordeel was dat ze een barbecue hadden, waarvoor ik weer uitgenodigd werd!